H a f j e l l P a n o r a m a

Hytteeierforeningen

Organisasjonsnummer: 990 438 676

Introduksjon

Introduksjon

Velkommen til hjemmesiden for hytteeieforeningen Hafjell Panorama

Her finner du informasjon fra styre i Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøte, veiavtale etc.

Vår mailadresse er: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Værmeldingen for Hafjell finner du her Hafjellværet

Flere aktuelle nettsteder finner du under "Nyttige linker "

Informasjon til medlemene

Protokoll fra Årsmøte HHP 2014.

Protokollen finner du her

Vedrørende krav om feiestige fra brannvesenet.

Som det fremgår av årsmøteprotokollen 2014 trenger ikke de som har torvtak på hytta feiestige.


Informasjon vedrørende reguleringsplan


Det har været en rekke henvendelser om å endre reguleringsplanen for Hafjell Panorama. På årsmøte fremmes derfor forslag om å utrede forskjellen på eksisterende reguleringsplan for Panorama i forhold til reguleringen på de øvrige hyttefeltene.

Det blir på årsmøte holdt foredrag med PowerPoint presentasjon for å gi hytteeierene orientering om dette. Så blir det opp til neste årsmøte å behandle spørsmålet om endring, herunder betydningen dette får positivt eller negativt, jfr. hytteeierforeningens vedtekter §9


HHP styret ved

Thor Henning Pedersen


Årsmøte Pellestova 16. april

Årsmøte for Hytteeierforeningen Hafjell Panorama avholdes på PELLESTOVA onsdag 16. april. Innkallingen med saksliste, styrets beretning og regnskap finner du på lenkene under:


Invitasjon til årsmøte 1014

Styrets beretning 2013-2014

Regnskap og revisjonsberetning 2013-2014


Velkommen på Pellestova kl. 18.00

Styret i HHP


Veivedlikehold

Veivedlikehold og brøyteavtale som gikk ut i 2013 ble fornyet med tre år til 2016.


Invitasjon til nyttårsmarkering 2013-2014

Hytteeiere og gjester er igjen invitert til vår tradisjonelle nyttårsmarkering på Panoramaplassen.

Vel møtt - det blir som vanlig fakkeltog og fremmøte på plassen kl 17.15


Invitasjonen finner du her


Årmøte avholdt

Presentasjon og protokollen fra årsmøte 2012-2013 er nå lagt ut under avsnitt Årsmøte.

Årets møte ble avviklet på Pellestova 27. mars, med 25 stemmeberettigede medlemer tilstede.

Veiavtalen med Gunnar Bjørge er fornyet for to år.


Nærbutikken Hafejll Sport

Vi har nærbutikken på Gaia, Hafjell Sport har ikke bare det meste du trenger til skiopplevelser, der er det også storkiosk med ferske aviser og brød hver dag.


Sommerveivedlikehold 2012

Veiansvarlig melder at følgende er utført:

- Lapping av hull

- Skraping av veiskulder etter behov

- Krattknusing og kantslått

- Grusing av stikkveier, spesielt bratte partier pga avrenning

- Grusing av mest trafikkerte partier i Gruvevegen

- Grusing med grov masse etter søppelkonteinere pga bløt grunn. Finere masse påføres før høstferien.


Meld fra om event. andre vedlikeholdsbehov.


Felling av trær i Hafejll Panorama .

Som tidligere påpekt må felling av trær utenom egen tom avtales med grunneier. En oversikt over alle grunneiere av friområdene våre er nå lagt ut under avsnitt "Hytteområde ". MERK: Det er Hytteeierforeningen, d.v.s. vi hytteeiere, som er grunneier i friområdet rundt nedfartsløypa merket med lys blå i kartet, så her er felling av trær opp til oss selv!


Vegetasjon i Hafjell Panorama

Fra starten av var Hafjell Panorama preget av snauhogst, spesielt nord på feltet. Etter hvert gror det til med busker og trær, noe som er positivt for skjerming for vind og vær. Men for tett tilvekst skjermer også for sol og utsikt. Styret i HHP oppfordrer derfor hytteeierne om å holde tilveksten på et akseptabelt nivå slik at vi ikke mister ”panoramaeffekten” i området.

Det er den enkelte hytteeier som styrer tilveksten på egen tomt. Merk at ønske om felling av trær på friområdene må avklares med grunneier. Du finner en oversik over grunneiere av friområder her .


Endring av reguleringsbestemmelser for Hafjelltoppen hyttegrend

Forslag til endring av reguleringsbestemmelser for Hafjeltoppen, vår nabohyttegrend, er lagt ut til offentlig ettersyn 03.11.201. HHP har motatt en kopi av dokumentene. Linker til dokumentene finner du under avsnitt Hytteområde.

Største endring er at de foreslår å endre fra Bruksareal (BRA) til Begygget areal (BYA).

Eventuelle uttalelser eller merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen innen 16/12 2011.


Veivedlikeholdsavtalen finner du her Avtalen ble i årsøte 2013 vedtatt fornyet for tre år, d.v.s. til 2016.

Elektronisk kommunikasjon - rask og billig

Som informert på tidligere årsmøter vil styre kun benytte hjemmesiden for informasjon til medlemene. Vi har ikke e-mail adresse registrert på alle medlemmer - så alle bes derfor om å sjekke hjemmesiden fra tid til annen.


Kun årlig giro for årskontigent/veivedlikehold/brøyting vil bli sendt ut med brevpost.

Melding av adresseendring eller salg

Har du fått ny hjemmeadresse, solgt eller kjøpt hytte eller tomt i Hafjell Panorama, vennligst fyll inn skjema på denne linken og send inn. Melding om endring til Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

NB: Husk å oppgi adressen dette gjelder i Hafjell Panorama


Startsiden | Hytteområde | Vedtekter - priser | Årsmøte | Veivedlikehold | Nyttige linker | Arkiv | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.