H a f j e l l P a n o r a m a

Hytteeierforeningen

Organisasjonsnummer: 990 438 676

Introduksjon

Introduksjon

Velkommen til hjemmesiden for hytteeieforeningen Hafjell Panorama

Her finner du informasjon fra styre i Hytteeierforeningen, våre vedtekter, årsmøte, veiavtale etc.

Vår mailadresse er: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Værmeldingen for Hafjell finner du her Hafjellværet

Flere aktuelle nettsteder finner du under "Nyttige linker "

Informasjon til medlemene

Orienteringsbrev til hytteeierne i HHP

Orienteringsbrevet datert 23/11 2015 fra styret i hytteeierforeningen finner du ved å klikke her


Takstige nå påkrevd for alle hyttetak i Øyer


Følgende informasjon er motatt fra Magne Marsetein, Lillehammer Region brannvesen:


Jeg var med på et årsmøte i påsken 2014 hvor spørsmål om taksikring kom frem. Der lovte jeg at krav om takstige på torvtak ikke ville bli stilt som krav så lenge jeg var leder av avdelingen. Men ting endrer seg, både innad i organisasjon og ved endring av regelverk. Vi er også blitt kjent med mye nytt og meget godt egnet taksikringsutstyr som kan anbefales.

Det er også slik at vi har i ettertid hatt uhell med fall fra tak, noe som medfører at vi måtte gå igjennom våre HMS rutiner, og endre de slik at vi tilfredsstiller alle krav til oss som arbeidsgiver. Og endringen førte bl.a. til at alle tak skal ha taksikringsutstyr. Med andre ord kan jeg ikke innestå for den lovnaden som ble gitt påsken 2014.

Det finnes imidlertid et lite unntak fra taksikringskravet, og det er når takvinkelen er under 6 grader.


Mvh

Magne Marstein

Leder forebyggende avdeling

Lillehammer Region brannvesen


Marsteins komplette redgjøresle finner du herVennligst husk å MELDE ADRESSEENDRINGER til hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no, alternativt til forretningsfører bjorn.vidar.granum@nordea.no

Vår forretningsfører opplever at svært mange utsendelser av faktura for årskontigent og veivedlikehold kommer i retur grunnet feil adresse! Han ber derfor om at alle som har skiftet hjemmeadresse i løpet av siste år sender en mail om dette.


Protokoll fra årsmøte 2015

Protokollen fra årsmøte avholdt på Pellestova 1/4 2015 vedlagt budsjett 2015 finner du her


Invitasjon til årsmøte på Pellestova onsdag 1. april 2015

Styrets invitasjon finner du her

Regnskap 2014 og revisjonberetning finner du her

Styrets årsberetning 2014 finner du herForslag til saker til ordinært årsmøte 2014-2015 - frist 15. februar

Forslag til saker som ønskes fremmet på ordinært årsmøte 2015 må, i henhold til §8 i vedtektene, være styret i hende senest 15. februar 2015. Forslag kan sendes på mail til: hytteeierforeningen@hafjellpanorama.no


Årsmøtet vil bli avholdet onsdag 1. april. Innkalling med vedtektsfestet dokumentasjon vil bli foretatt med to ukers varsel.


Styret i HHP


Invitasjon til nyttårsmarkering 2014-2015

Styret inviterer igjen til vår tradisjonelle nyttårsmarkering på Panoramaplassen.

Invitasjonen finner du her

Velkommen til en hyggelig sammenkomst med naboer og venner.


Reguleringsplan for Solbergsetera

På Solbergsetera, rett nedenfor nordsiden av Hafjell Panorama, er det laget en reguleringsplan for 7 tomter, ref. vedlegte kart og reguleringsplan - H5a. Her ble det først planlagt adkomst via Heimsetervegen - noe som etter innsigelser fra HHP styret nå er endret til innkjøring fra Storsteinveien (tilkomstveien for Hafjelltoppen hyttegrend). Våre veier berøres derfor ikke trafikkmessig av dette nye tomteområde!

Linker til vedlegg vedrørende Solbergsetera:

- Brev

- Reguleringsplan

- Tomtekart


Kantrydding i Hafjell Panorama

Det er nå foretatt kantrydding langs veiene i Hafjell Panorama - med svært grov redskap!!! Resultatet ser ikke bra ut, med lange avslitte stubber, småtrær og kvist liggende over hele feltet.

Det vil imidlertid i løpet av uke 45 uke bli kappet stubber, ryddet og etterklippet. Alt vil samles i et depot for kvist og trær på plassen der nedfartsløypa krysser Hemsætervegen - og deretter fraktet bort på spesialbil.

I forbindelse med ryddingen vil de også prøve å få tatt med kvister og trær folk har felt selv. Hytteeierne kan også selv bringe sitt ned til dette depotet, men ikke kast annet avfall en kvister og trær her!

Ellers er det foretatt lapping av hull i veiene våre denne uke - uke 44.


Veibefaring 2014

Befaring av veinettet ble foretatt fordelt over to helger i juni-juli. Rapporten finner du her .


Noen hovedinntrykk etter befaringen er:

- en del grøfter og renner gror igjen og mister sin kapasitet

- omfattende regnvær tærer mye på veiene våre

- kvaliteten på veinettet kan synes å være dårligere nederst i hyttefeltet


Nye søppelcontainere

På miljøtorget har nå GLØR fått på plass nye nedgravde søppelcontainere. Plassen ser nå ryddig og fin ut, og det henstilles til alle hytteeiere at vi holder den slik. Det skal ikke plasseres defekte hvitevarer, brunevarer, møbler, byggeavfall og annet skrot rundt containerne. Det er kun restavfall, papp og papir, glass og metallemballasje som skal kastes i riktig container på miljøtorget. Større ting må hver hytteeier få frakte bort, f.eks. til GLØR - som har oppe hver tirsdag og fredag.


Protokoll fra Årsmøte 2014

Protokollen finner du herVedrørende krav om feiestige fra brannvesenet.

Som det fremgår av årsmøteprotokollen 2014 trenger ikke de som har torvtak på hytta feiestige.


Informasjon vedrørende reguleringsplan

Det har vært en rekke henvendelser om å endre reguleringsplanen for Hafjell Panorama. På årsmøte fremmes derfor forslag om å utrede forskjellen på eksisterende reguleringsplan for Panorama i forhold til reguleringsplanen for de øvrige hyttefeltene.

Det blir på årsmøte holdt foredrag med PowerPoint presentasjon for å gi hytteeierne orientering om dette. Så blir det opp til neste årsmøte å behandle spørsmålet om endring, herunder betydningen dette får positivt eller negativt. Jfr. hytteeierforeningens vedtekter §9.


HHP styret ved

Tor Henning Pedersen


Årsmøte Pellestova 16. april

Årsmøte for Hytteeierforeningen Hafjell Panorama avholdes på PELLESTOVA onsdag 16. april. Innkalling med saksliste, styrets beretning og regnskap finner du på lenkene under:


Invitasjon til årsmøte 2014

Styrets beretning 2013-2014

Regnskap og revisjonsberetning 2013-2014

Velkommen på Pellestova kl. 18

Styret i HHP


Felling av trær i Hafjell Panorama

som tidligere påpekt må felling av trær utenom egen tomt avtales med grunneier. En oversikt over alle grunneiere av friområdene våre er lagt ut under avsnitt "Hytteområde". MERK: Det er Hytteeierforeningen, d.v.s. vi hytteeiere, som er grunneier i friområdene rundt nedfartsløypa merket med lys blå i kartet, så her er felling av trær opp til oss selv!


Vegetasjon i Hafjell Panorama

Fra starten av var store deler av Hafjell Panorama preget av snauhogst, spesielt nord på feltet. Etter hvert gror det til med busker og trær, noe som er positivt for skjerming for vind og vær. Men for tett tilvekst skjermer også for sol og utsikt. Styret i HHP oppfordrer derfor hytteeierne om å holde tilveksten på et akseptabelt nivå slik at vi ikke mister "panoramaeffekten" i området.

Det er den enkelte hytteeier som styrer tilveksten på egen tomt. Merk at felleing av trær på friområdene må avklares med grunneier. Du finner en oversikt over grunneiere av friområder her


Veivedlikeholdsavtalen finner du her . Avtalen ble i årsmøte 2013 vedtatt fornyet for tre år, d.v.s. til 2016.


Elektronisk kommunikasjon - rask og billig

Som informert på tidligere årsmøter vil styre kun benytte hjemmesiden for informasjon til medlemene. Alle medlemmer bes derfor om å sjekke hjemmesiden fra tid til annen. Medlemmer som har registrert sin e-mail-adresse (ca. 75 %) vil når det er lagt ut vesentlig ny informasjon på hjemmesiden få en påminnelse om dette.

Kun årlig giro for årskontigent/veivedlikehold/brøyting vil nå bli sendt ut med brevpost.Tomtekart

Melding av adresseendring eller salg

Har du fått ny hjemmeadresse, solgt eller kjøpt hytte eller tomt i Hafjell Panorama, vennligst fyll inn skjema på denne linken og send inn. Melding om endring til Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

NB: Husk å oppgi adressen dette gjelder i Hafjell Panorama


Startsiden | Hytteområde | Årsmøte | Vedtekter- priser | Veivedlikehold | Nyttige linker | Kontakt | Top
© Copyright Hytteeierforeningen Hafjell Panorama , all rights reserved.